A gimnázium honlapja | Regisztráció | Belépés Péntek, 2023-01-27, 15:44

Arany János Gimnázium és Általános Iskola Könyvtára

A honlap menüje
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Szervezeti és működési

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata


Felhasznált irodalom:

1. 16/1998. (IV. 28.) MKM rendelet a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Magyar Közlöny, 1998. 30. sz.

2. 1/1998. (VII. 4.) OM rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról (A könyvtárhelyiség és eszközszükséglete) Művelődési Közlöny, 1998. 26. sz.

3. Iskolai könyvtárak. Segédkönyv könyvtáros tanárok számára. Szerk. Ballér Endréné Budapest, 1984.

4. Az iskolai könyvtárak működési rendje Módszertani útmutató Budapest, 1992.

5. Így működik az iskolai könyvtár. Szerk. Dán Krisztina Budapest, 1998.

6. Az iskolai könyvtár. Könyvtárostanárok kézikönyve Budapest OPKM. 1998.

7. Iskolakönyvtáros- módszertani és tájékoztató folyóirat 1999. április 3. évfolyam 1. szám

I. Az iskola könyvtárára vonatkozó azonosító adatok

A könyvtár neve: Arany János Gimnázium és Általános Iskola Könyvtára


Címe: 4400. Nyíregyháza, Ungvár st. 22. Telefon: 42/448-779

I. Tárgyi és személyi feltételek


Az iskolai könyvtár 106 m2 területen helyezkedik el. Két jól elkülöníthető egységből áll. 46 m2 területen a szabadpolcos kölcsönzési részben a szakirodalom ETO rend szerinti, a szépirodalom szerzői betűrendes elrendezésben található. Az olvasóterem 60 m2, 30 fő befogadására alkalmas. A könyvtárnak lehetősége van internet csatlakozásra. A kölcsönzési idő heti 22 óra, melynek beosztása lehetővé teszi a délelőtti tanítási órákhoz való kapcsolódást és a délutáni szabadidős tevékenységet. A könyvtárosi teendőket 1 fő informatikus-könyvtár szakos egyetemi végzettségű főállású könyvtárostanár látja el.

II. Az iskolai könyvtár fenntartása, felügyelete és szakmai irányítása

" Az iskolai könyvtár az iskola szervezetében működik, fenntartásáról és fejlesztéséről a fenntartó az iskolai költségvetésben gondoskodik.

" Az iskolai könyvtár felügyeletét és irányítását az igazgató látja el a nevelőtestület és a diákközösség véleményének, javaslatainak figyelembe vételével.

" Az iskolai könyvtár munkáját szakmai szolgáltató tevékenységével a területileg illetékes pedagógiai intézet segíti: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet Nyíregyháza, Búza utca 5. sz.


IV. Az iskola könyvtár feladatai
1. Az iskolai könyvtár alapfeladatai:

" gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása
" tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról
" tanórai foglalkozások tartása
" egyéni és csoportos helyben használat biztosítása
" könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését

2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek


-tanórán kívüli foglalkozások tartása, segítése
-dokumentumok másolása
-számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása.

V. Az iskolai könyvtáros feladatai (munkaköri leírás-külön melléklet)

1. A könyvtár vezetésével kapcsolatos teendők


a) a könyvtárpedagógiai tevékenység tervezése és irányítása
b) a könyvtár éves beszámolójának és egyéb beszámolóknak az elkészítése
c) részvétel a könyvtárat érintő döntések előkészítésében (pl: átépítés, bővítés, áthelyezés, berendezés, számítógépes könyvtári program szakmai vizsgálata
d) a könyvtár működési dokumentumainak készítése
e) kapcsolatok: az iskolán belül az igazgatóval, a munkaközösségekkel, szaktanárokkal, diákönkormányzattal az iskolán kívüli társintézményekkel, egyéb szervekkel
f) szervezői feladatok: könyv és könyvtárhasználati tanórák tartása

2. Állománygondozással kapcsolatos munkálatok


" A könyvtáros ezt a feladatot a gazdasági vezető, a tantestület és a diákönkormányzat segítségével végzi
a) a gyűjtőkörnek megfelelő ( ld. gyűjtőköri szabályzat ) állományt alakít (gyarapít és kivon)
Az állománygyarapításra fordítható összeget az iskola költségvetésében kell megtervezni, folyamatosan rendelkezésre bocsátani.
A könyvtáros felelős a tervszerű felhasználásért, tudta nélkül nem vásárolható dokumentum a könyvtár számára.
A tartós beszerzésre szánt dokumentumokról egyedi (címleltár) és összesített (csoportos) állomány-nyilvántartást vezet szakszerűen, naprakészen.
Egyedi nyilvántartású dokumentumok a könyvtárban: könyv, hanglemez, , videó,DVD, CD, számítógépes dokumentumok.
Az ideiglenesen beszerzett dokumentumok kezelése: folyóiratok számainak nyilvántartása, tankönyvek.

b) Az állomány feldolgozása - katalógusépítés
Az iskolai könyvtár katalógusai
-betűrendes leíró
-tárgyi katalógus ETO szerinti

Formája szerint: -cédula 2000-ig
-számítógépes rendszer (Sziren Integrált Könyvtári Rendszer)
c) Raktári rend kialakítása és fenntartása, könyvtári letétek és külön gyűjtemények kezelése

d) Állományellenőrzés, az állományvédelem jogi és technikai lebonyolítása

3. A könyvtárhasználat biztosítása, olvasószolgálat, tájékoztató

A könyvtárhasználat módja:

a) helyben használat: A dokumentumok közül csak helyben használhatók
-olvasótermi, kézikönyvtári könyvek
-folyóiratok
-kéziratok
-nem hagyományos ismerethordozók közül azok, amelyeknek készítője csak helyben használatot enged (pl: CD-rom-ok),

b) kölcsönzés: Az erre a célra gyarapított állományrészből:
-a könyvek 2 hét (max.: 2 db)
-az audiovizuális ismerethordozók és multimédia kiadványok (csak dolgozók részére 3 hét -max.: 3 db)
A kölcsönzési határidő - indokolt esetben, amennyiben nincs előjegyzés a kért dokumentumra - egy alkalommal meghosszabbítható


Olvasói kölcsönzési nyilvántartások:
A beiratkozott olvasókról a számítógépes kölcsönzést alkalmazzuk.

c) csoportos használat
d) a könyvtár egyéb szolgáltatásai
" információszolgáltatás
" másolatszolgáltatás (csak indokolt esetben, mert a könyvtár önálló másoló berendezéssel nem rendelkezik, így a másolatok készítése az iskola belső szabályai szerint történik
A könyvtáros vezeti a szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat, ezek:
" kölcsönzési nyilvántartás, statisztikai nyilvántartás
" szakórás foglalkozások nyilvántartása


VI. A könyvtárhasználat szabályai


Az iskolai könyvtár fő feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanításon kívül is lehetővé tegye a gyűjtemények használatát.
A használók jogait és kötelességeit a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti, melyet a használók számára nyilvánosságra kell hozni.
A használó köteles betartani a szabályokat, köteles rendezni tartozásait az iskolával történő jogviszony megszűnése előtt.

A könyvtár nyitva tartási ideje: heti 35 óra, melyből a kölcsönzési idő és a könyvtári órák együttes időtartama heti 22 óra külön órarend szerint.

hétfő 7.40-15.00 óra
kedd 7.40-15.00 óra
szerda 7.40-15.00 óra
csütörtök 7.40-16.00 óra
péntek 7.40-14.00 óra

A könyvtár helyiségének megfelelően zárhatónak kell lenni, oda csak a könyvtáros tudtával lehet bemenni. Amennyiben a könyvek más célú helyiségben vannak elhelyezve, a szekrénynek zárhatónak kell lennie.

E feltételek mellett tud a könyvtáros felelősséget vállalni a könyvtár állományáért és eszközeiért.

VII. Az iskolai könyvtár gazdálkodása

" Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket az intézmény költségvetésben biztosítja. A fejlesztésre fordítható összeg megállapításához szükséges fordítandó összeg megállapításához szükséges az iskolai szintű tervezés.

" A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtárostanár rendelkezésére bocsátani, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen.

" Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és szociális feltételekről.

" A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzésének előkészítése a könyvtárostanár feladata.


VIII. Záró rendelkezések

" Az iskolai könyvtár szabályzata az iskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete, a benne nem említett valamennyi kérdésben az iskola szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.
" Az iskolai könyvtár szabályzatát felül kell vizsgálni, és át kell dolgozni, ha jogállásában, szervezeti felépítésében, feladataiban változások következnek be.

" Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe

" Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei
1. Gyűjtőköri leírás
2. a könyvtáros munkaköri leírása
3. könyvtárhasználat szabályaiNyíregyháza, 2010. január. 12.
Barátaink:
Keresés